Podklady k prodeji pozemku

V případě, že chce klient prodat pozemek, je nutné mít k dispozici jako základní podklad list vlastnictví tj. výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, ze kterých je patrná lokalita, výměra, druh pozemku, tvar, situování pozemku a možnost příjezdu. Důležitou informací pro posouzení využitelnosti pozemku je stanovisko obecního úřadu nebo stavebního úřadu k možnosti jeho využití v případě, že je zahrnutý ve schváleném „Územním plánu“, „Urbanistické studii“ obce apod. Na základě těchto podkladů lze posoudit zda se jedná o pozemek vhodný k zastavění, nebo pozemek bez možnosti zástavby, zemědělský nebo lesní pozemek. Na tržní cenu pozemku má zásadní vliv možnost jeho využití a dále lokalita, v níž se pozemek nachází v závislosti na její atraktivitě, orientace ke světovým stranám, svažitost terénu, pozitivní přírodní podmínky, případně negativní vlivy působící v okolí na životní prostředí. Při prohlídce lokality je nutné zjistit, zda přes pozemek neprochází vedení vysokého napětí el. energie, plynovod, vodovod, telekomunikační kabely apod. , a jakým způsobem je ochrannými pásmy těchto sítí omezeno využití pozemku. U pozemků vhodných pro zastavění je velmi důležitým faktorem pro posouzení reálné tržní ceny možnost napojení na inženýrské sítě nebo výše investičních nákladů nutných pro jejich přivedení nebo vybudování, pokud nejsou v dané lokalitě k dispozici. Na základě vyhodnocení všech uvedených faktorů, lze stanovit reálnou tržní cenu pozemku za kterou lze pozemek uvést na trh. Tato cena bude na trhu formou veřejné nabídky a poptávky ověřena a výslednou kupní cenu lze považovat za maximální možnou cenu v daném místě a čase.